Září

VZTAHY

Základní charakteristika integrovaného bloku:

Seznámení dětí navzájem i s prostředím mateřské školy. Uvědomit si, že ve skupině dětí je nutné dodržovat domluvená pravidla.

Co je to úcta, ohleduplnost. Budeme poznávat, že chování může ovlivňovat naše emoce.

Na vzhledu a vlastnostech se seznámíme s novými slovy a jejich významem. Protiklady, velikost, podobné a různé. Budeme citlivě poznávat rodiny dětí, odkud pocházejí. Učíme se nalézat řešení v různých situacích, jako jsou konflikty mezi dětmi, půjčování hraček apod. Spolupráci a vztahy je možné pozorovat i v přírodě. U nových dětí napomoci, aby vnímalo sebe jako přijímaného a potřebného člena ve třídě.

 

 

Činnostní nabídka (s čím se děti mohou v tomto bloku setkat):

tvorba piktogramů, společné domlouvání třídních pravidel, posílání klubíčka v kom. kruhu. Samostatné vypravování o rodině, role a úkoly v rodině. Vztahy v příbězích a pohádkách, četba, vztah ke starším lidem, úcta. vypravování o prarodičích.

Babička, dědeček z pohádek. Posílení ohleduplnosti při společné práci.

Výtvarné ztvárnění emocí, značky emocí, kresba kamaráda, pantomima – emoce, hra na napodobování – vyjádření emocí jedním dítětem, ostatní napodobují a hádají vyjádřené nálady, výtvarné zpracování vybrané zvířecí rodiny, výroba mraveniště, skládání části osoby – puzzle. Písničky.

 

 

Očekávané výstupy pro tento integrovaný blok:

Dítě s ohledem na věk a specifické vývojové zvláštnosti:

Dodržuje domluvená pravidla, ,,přečte“ piktogramy pravidel, dodržuje bezpečnost a klid ve třídě. Vysvětlí, kdo je kamarád. Je schopné se představit, zná jména rodičů a sourozenců, místo narození.

Dokáže rozpoznat a pojmenovat některé základní emoce (radost, smutek, vztek).