FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

   iNFORMACE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:   

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) Vás informujeme, že provádíme zpracování osobních údajů Vašich dětí i Vás, jako zákonných zástupců.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ, IČ: 70989559, se sídlem Bolzanova 800, 253 03 Chýně, zapsaná v Rejstříku příspěvkových organizací u Městského soudu v Praze, sp.zn.: Pr 1496..

Můžete nás kontaktovat na emailu koptova.iva@mschyne.cz, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 775 582 815

Mateřská škola jmenovala pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Anna Komeiserová e-mail: anna.komeiserova@ksak.cz

tel.: 777 023 415

Rozsah zpracování osobních údajů:

Abychom mohli vést řádnou a zákonnou evidenci dítěte, mohli jsme efektivně pracovat a kontaktovat Vás, zpracováváme následující osobní údaje dítěte a zákonného zástupce:

a) Identifikační údaje: slouží k identifikaci dítěte a zákonného zástupce, zejména se jedná o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště.

b) Kontaktní údaje: slouží pro kontaktování a komunikaci s Vámi: e-mail, telefonní číslo, příp. kontaktní adresa zákonného zástupce

c) Platební údaje: slouží k provádění plateb (úplata za předškolní vzdělávání, stravné), zejména číslo bankovního účtu

d) Další identifikační údaje: slouží k bližší identifikaci a evidenci dítěte – pohlaví, věk, státní příslušnost, zdravotní stav, záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte.

e) Další údaje: jmenovky dětí, podpisy dětí na výkresech, podpisy zákonných zástupců na prezenčních listinách, zaznamenání úrazu dítěte v evidenci.

f) Biometrický údaj (otisk prstů) zákonného zástupce dítěte: pro vstup do budovy Mateřské školy

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje:

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádné evidence dítěte (zákonná povinnost), k plnění našich právních povinností Mateřské školy (účetní a daňové povinnosti), z důvodu oprávněných zájmů Mateřské školky (kontakt s rodiči, bezpečnost školy – docházkový systém).

Není Vaší povinností nám poskytnout Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail), bez nich Vás však nemůžeme lépe informovat o plánovaných akcích Mateřské školy. Bez ostatních, shora uvedených osobních údajů nemůžeme řádně plnit zejména naši zákonnou povinnost.

Při naši práci nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje:

Nechceme zpracovávat Vaše osobní údaje po neomezenou dobu, jsme však povinni je uchovávat po dobu stanovenou zákonem (školský zákon a jeho prováděcí předpisy). Zde uvádíme některé dokumenty a dobu, po kterou uchováváme osobní údaje v nich uvedené:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ 5 let

2. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 5 let

3. Vedení docházky dítěte v MŠ 5 let

4. Školní matrika školského zařízení (jídelna) 5 let

5. Záznam z pedagogické diagnostiky dítěte po dobu docházky do MŠ

6. Individuální vzdělávání po dobu docházky do MŠ

7. Evidence úrazu v knize úrazu 5 let

8. Záznam o úrazu 10 let

9. Záznam o vstupu do budovy 14 dnů

Komu předáváme osobní údaje:

Osobní údaje mohou být předávány orgánům veřejné moci (Ministerstvo školství, Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice) Některé osobní údaje mohou být zpřístupněny také externím dodavatelům (např. organizátoři plavání, lyžařského kursu, kroužků), a dodavateli IT systému Škola – online od společnosti ŠKOLA ONLINE a.s.. IT poradci, externí účetní.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva:

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, zejména v případě přechodu Vašeho dítěte do jiné Mateřské školky.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla Mateřské školky, nebo pověřenci.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz. Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás

MOST FREQUENT QUESTION

SEND NEW QUESTION