Profil absolventa

Jeden velký autor jednou napsal ,,Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé“. Pan Exupéry měl pravdu. Každý už to jistě jednou zažil, ať z pozice dítěte či rodiče. Pojďte se tedy společně s námi podílet na tom, co takové dítě potřebuje. Co očekává od okolního světa a na co nesmíme zapomenout při jeho výchově, vzdělání a utváření sebe sama. Zaměřujeme se na velice důležitou etapu vývoje dítěte.

Toto období se nazývá jako období rozkvětu a hry. Dítě chce objevovat svět a často zapojí i přihlížející rodiče typickou otázkou ,,PROČ?“.

V naší školce se snažíme, aby každé dítě předškolák umělo před nástupem do školy tyto věci:

umět se představit, říct, kde bydlím a jak se jmenují moji rodiče

umět stolovat a dodržovat hygienické návyky (jak u jídla, mytí rukou, čištění zubů, ale i udržovat čisto a pořádek kolem sebe,podporujeme estetické vnímání)

umět koordinovat své pohyby (učíme děti správnému držení těla, jak při malování, tak při ranních cvičeních, dbáme na hrubou motoriku)

umět si zavázat tkaničky, navlékat korálky (snažíme se, co nejvíce rozvíjet jemnou motoriku)

umět vnímat svět kolem sebe (podporujeme jeho zvídavost, smysl pro detail, vnímání prostoru, rozeznávání barevných odstínů, rozlišování různých zvuků a umět rozeznat nebezpečí )

umět myslet názorně (což je u dětí ovlivněno aktuálním děním, zaměřujeme se na bohatou slovní zásobu, čteme knihy, podporujeme děti v jejich jazykových dovednostech a fantazii)

umět se orientovat ve svých sociálních rolích (podporujeme děti v jejich dovednostech, formou různých her a činností napodobujeme různé role, ať už rodičů, kamarádů nebo jen umět pomoci druhému, individuálně přistupujeme k utváření osobnosti každého z nich)

umět ovládat své emoce (snažíme se děti připravovat na reálný život, ukazujeme si modely různých situací, kde děti získávají náhled, jak situace mohou řešit, rozvíjíme jejich vnímání, myšlení a učení se, ale také schopnost citů, které jsou základem pro mezilidské vztahy, dítě se učí dodržovat  pravidla, vzájemnému respektu a komunikaci s ostatními)

ZÁVĚREM:

Předškolní věk je období růstu, zdokonalování a poznávání okolního světa. Část života člověka, kdy na prahu opakujeme slovíčka a na konci se stáváme samostatnými při nástupu do školy. Právě tato chvíle nás posouvá o velký krok dál.

Ale než se staneme školáky, čeká nás spletitá cesta vrůstání do společnosti a přijímání našich rolí. Naši rodiče, učitelé i vychovatelé jsou zpočátku naším vzorem, vše co řeknou oni, je pro nás svaté a neexistuje, že by ,,tatínek nebo maminka neměla pravdu“. To v nás utváří člověka a postupně i naše názory.